Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Để thực hiện các yêu cầu hỗ trợ khách hàng, chúng tôi sử dụng một hệ thống Ticket. Mỗi yêu cầu được cấp một Ticket, với Ticket này bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến độ công việc, quy trình xử lý, nhân sự thực hiện và tương tác với chúng tôi.

Hãy tạo và gửi một Hỗ trợ để chúng tôi phục vụ bạn ngay bây giờ..!